Veiligheid en gezondheid

Waar het uw kind betreft, neemt u vanzelfsprekend geen risico’s. Daarom vinden wij het belangrijk dat u zeker weet dat u uw kind met een gerust hart aan ons kunt toevertrouwen.  Het veiligheid- en gezondheidsbeleid van De Kleine Wereld, waaronder voeding en hygiëne, volgt de richtlijnen van het RIVM en de Stichting Consument en Veiligheid. Hierin staat bijvoorbeeld hoe de ruimten en materialen veilig en schoon gehouden worden, hoe er om wordt gegaan met infectieziekten of hoe de persoonlijke hygiëne van kinderen wordt bevorderd.

Vier-ogenprincipe

Het vier-ogenprincipe wil zeggen dat er altijd iemand kan meeluisteren of kan meekijken ten behoeve van de veiligheid van de kinderen op een kinderdagverblijf. Ieder kinderdagverblijf heeft een uitgebreid plan opgesteld waarin beschreven staat hoe het vier-ogenprincipe uitgedragen wordt, welke maatregelen genomen zijn en wat van medewerkers verwacht wordt. Deze plannen zijn per locatie onderaan de pagina te downloaden.

Vertrouwenspersoon

Wij bieden ouders, kinderen en medewerkers de mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken over een zorg, klacht of vermoeden, waarvan zij het gevoel hebben niet bij de pedagogisch medewerkers of management terecht te kunnen. Hiermee kunnen zij terecht bij de vertrouwenspersoon, Inge van Gerwen. Samen vertrouwenspersoon wordt naar een passende oplossing gezocht. Contact kan opgenomen worden door een mail te sturen naar vertrouwenspersoon@dekleinewereld.org.

Vertrouwensinspecteur Rijksoverheid

Vanaf 1 juli 2013 werken de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs ook voor de kinderopvang. Bij vermoeden van seksueel misbruik, fysiek geweld of pestgedrag kan iedereen, dus ook pedagogisch medewerkers en ouders, de inspecteurs bellen. De Kleine Wereld is verplicht contact op te nemen bij dergelijke vermoedens. De inspecteur is tijdens kantooruren te bereiken op 0900-1113111 tegen lokaal tarief. Meer informatie is terug te lezen op www.rijksoverheid.nl

 

Risico-inventarisatie

Jaarlijks houdt De Kleine Wereld een risico-inventarisatie op alle kindercentra, volgens modellen van Stichting Consument en Veiligheid en het RIVM. Zo krijgen wij inzicht in de mogelijke risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid en kunnen wij maatregelen treffen om de risico's zo veel mogelijk te beperken.  Aan de hand van de risico-inventarisatie wordt jaarlijks een actieplan opgesteld.

Brandveiligheid en bedrijfshulpverlening

Al onze kindcentra voldoen aan de regels die de brandweer stelt op het gebied van brandpreventie en veiligheid. Zij beschikken over ontruimingsplannen die regelmatig worden geoefend. Op iedere locatie zijn een aantal medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverleners. Zij worden hierin structureel bijgeschoold.

Meldcode kindermishandeling

Het kan voorkomen dat er zorgen zijn om een kind, waarbij er vermoedens zijn van kindermishandeling. De Kleine Wereld gaat zeer zorgvuldig om met dergelijke situaties. Wij streven naar een open sfeer en open houding om dergelijke zorgen of klachten te bespreken. De Kleine Wereld volgt bij vermoedens van kindermishandeling het landelijke protocol “Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling”. Deze meldcode omschrijft de wijze van handelen in geval van signalen met betrekking tot:

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Mishandeling door een beroepskracht.
  • Grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

In het belang van het kind hebben de medewerkers van De Kleine Wereld een (wettelijke) meldingsplicht om vermoedens van kindermishandeling kenbaar te maken. Als er sprake is van ernstige vermoedens kan contact worden opgenomen met het AMK (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling).

Downloads

Ontdek en ontmoet onze bijzondere Kleine Wereld!


Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en een inspirerende rondleiding!


Bel 013-2056010 of mail naar planning@dekleinewereld.org